Sir Arthur’s Tavern

3501 14th Ave
Kenosha WI, 53140
262-654-9958