Savannah’s Restaurant

7623 Sheridan Rd.
Kenosha WI, 53140
262-842-0269